A rare Georgian toilet mirrorA rare Georgian toilet mirror  Ref: 25048